Holosync cho buổi thiền tập 15p

Thiền sư S.N. Goenka giới thiệu bài thiền Anapana (bài thiền quan sát hơi thở) và hướng dẫn hành thiền ngắn


Hướng dẫn hành thiền Anapana 10p


Giới thiệu và Hướng dẫn hành thiền Anapana 25p

Tập hợp các bài giảng của Thiền sư S.N. Goenka (bao gồm cả 2 bài trên)

Một số kênh Youtube:

Chia sẻ:
Bình luận