Thứ Hai, 11 tháng 7, 2005

Not Listening - talk to the paw

9:52:00 CH
Chiều nay nhận được một cái e-mail ở FunList có ảnh con mèo con, nhìn yêu quá, nên post ra đây để nếu có ai đi ngang qua thì cùng thưởng thức.

Not Listening - talk to the paw
Miu con nói: "Not Listening - talk to the paw"
Chia sẻ: