Tại sao một vài lập trình viên đôi khi tỏ ra xấu tính đối với những người mới?

Ngôn ngữ lập trình nào là tốt nhất để phát triển một trang web có thể mở rộng tới hơn 100 triệu người dùng?

Một số blogs thú vị (2016)

Thay đổi CSDL trong thời gian run-time khi làm việc với Castle ActiveRecord

Đặc thù của Lập trình hướng đối tượng

ActiveRecord 3.0 RC is out

Hack ứng dụng ASP.NET thông qua ViewState ???

New memcached

TSB cái thằng IE8

Làm lập trình viên hay không làm lập trình viên?

Kết nối và gửi lời chào hỏi