1:29 SA @ Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

ActiveRecord 3.0 RC is out

Lâu lâu không mở ra xem, giờ tự dưng xem thì lại thấy cái tin này nên pọt lại để ghi chú thôi.


-------------------------------------------------
Hi all,
I would like to announce that ActiveRecord 3.0 Rc is out. Here is the
change list since from 3.0 beta:
- Updated NHibernate to to 3.1.0 ga
- Updated NHibernate.Search to NH3 compatible release
- Updated Lucene.net to 2.9.2
- Added the support for Field Camelcase Underscore (AR-296)
- Lazy loading for blob properties
- Foreign Key for HasAndBelongsToMany (AR-288)
- Added support for scope less lazy loading (AR-297). Very usefull for
desktop applications.
Cheers,
Henry Conceição (link)
Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi

Thông tin liên hệ