Viết cho người đã khuất....

1 năm đã qua...

Một tuần đã qua khi em ra đi

Nguyện cầu cho linh hồn em yên nghỉ

Tội nghiệp em Lan Anh