Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Công việc IT: được mô tả thú vị qua việc thay cái bóng đèn hỏng

Bố các bạn Tây lông, các bạn ý lấy mỗi chuyện thay cái bóng đèn hỏng thôi mà mô tả được đủ các loại công việc IT, hài vãi ra. Mềnh tự nhận là "Front-End Developer", còn bạn?

Nguồn: IT Jobs Explained With A Broken Lightbulb

Chia sẻ: