Kỷ Luật và Cứng Nhắc khác nhau thế nào?

“Yêu là đau khổ”